รายชื่อวิชาเพิ่มเติมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 ง20225 ขนมไทย
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นางฉัตรปวีณ์ ญาณทัศนกิจ
- - - - - 40 40
2 ง20227 อาหารพื้นเมือง
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นางฉัตรปวีณ์ ญาณทัศนกิจ
- - - - - 35 35
3 ง20249 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นางสาวอารียา นุชองค์
- - - - - 40 38
4 ง20261 เขียนแบบ
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นางสาวนุชนารถ พรมโท
- - - - - 30 30
5 ง20265 ถ่ายภาพเบื้องต้น
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นายสมเกียรติ ซิวประโคน
- - - - - 35 35
6 ง20281 งานขายผลิตภัณฑ์
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นางสมบูรณ์ เพียรกสิกรรม
- - - - - 30 30
7 ง20285 ประดิษฐ์ของชำร่วย
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นางสาวศิริรัตน์ กลัดปิ่น
- - - - - 35 34
8 จ20201 สนุกกับภาษาจีน
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นางจุฑามาศ พลค้อ
- - - - - 30 30
9 ญ20201 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นางจินดารัตน์ ยิ้มเจริญ
- - - - - 30 30
10 ญ20203 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นางจินดารัตน์ ยิ้มเจริญ
- - - - - 35 34
11 ท20203 ห้องสมุดกับวรรณกรรมพื้นบ้าน
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นางสาวพิราลักษณ์ ทองนพรัตน์
2.นางสาววรรณิสา บินสัน
- - - - - 60 60
12 ท20205 ห้องสมุดกับวรรณกรรมเยาวชน
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นางสาวพิราลักษณ์ ทองนพรัตน์
- - - - - 35 35
13 พ20206 ตระกร้อ
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นายรัฐพนธ์ เทียนชัย
2.นายศิวกร แหยมเฟื่อง
- - - - - 70 65
14 พ20211 กีฬานันทนาการ
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นายวิชาญ เต็งรำพึง
2.นายศิวกร แหยมเฟื่อง
- - - - - 60 62
15 ศ20217 ดนตรีไทยตามความถนัด
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นางสาววาสนา สาระจันทร์
2.นางสาวศิวิลัย สำเภา
- - - - - 60 52
16 ศ20218 ดนตรีสากลตามความถนัด
สถานที่เรียน : ออนไลน์
1.นายอดิศักดิ์ ทองสุข
2.ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ปัจจารักษ์
- - - - - 70 50