คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม

โรงเรียนสิริรัตนาธร

ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2 , ม.3 (เฉพาะวันอังคาร) ปีการศึกษา 2564

[ รอบ 2 ]  เปิดลงทะเบียน  17 มิ.ย.2564  เวลา  14.20 น.

ชุดที่ 1 : นักเรียนระดับชั้น ม.2 ห้อง 6 -12  และ นักเรียนระดับชั้น ม.3 ห้อง 6 - 12 (เฉพาะลงเรียนวันอังคาร)

  • รอบที่ 1 ลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 11 มิ.ย.2564   เปิดลงทะเบียนเวลา  16.30  น.  ปิดระบบเวลา  18.00  น.
  • รอบที่ 2 ลงทะเบียนวันพฤหัสบดีที่ 17 มิ.ย.2564   เปิดลงทะเบียนเวลา   14.20   น.  ปิดระบบเวลา  16.30  น.

 

 

หมายเหตุ

1. นักเรียน 1 คน สามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ 1 รายวิชาเท่านั้น

2. ใน 1 รายวิชาสามารถรับนักเรียนได้จำกัดจำนวนนักเรียน กรุณาตรวจสอบยอดการรับจากหน้ารายชื่อวิชาเพิ่มเติม

3. หากมีปัญหาในการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ Line : @953uoefi

 

[ลงทะเบียน]