ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสิริรัตนาธร

ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2 , ม.3 (เฉพาะวันอังคาร) ปีการศึกษา 2564

เปิดลงทะเบียน  11 มิ.ย.2564  เวลา  16.30 น.

ชุดที่ 1 : นักเรียนระดับชั้น ม.2 ห้อง 6 -12  และ นักเรียนระดับชั้น ม.3 ห้อง 6 - 12 (เฉพาะลงเรียนวันอังคาร)

  • รอบที่ 1 ลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 11 มิ.ย.2564   เปิดลงทะเบียนเวลา  16.30  น.  ปิดระบบเวลา  18.00  น.
  • รอบที่ 2 ลงทะเบียนวันพฤหัสบดีที่ 17 มิ.ย.2564   เปิดลงทะเบียนเวลา   14.20   น.  ปิดระบบเวลา  16.30  น.