ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสิริรัตนาธร

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

สำหรับนักเรียน ม.1 - 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

< OPEN > เปิดลงทะเบียนวันพฤหัสบดีที่  16 มิถุนายน 2565  เวลา  14.30 น.

ปิดลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.