รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 108 ไอเดีย
สถานที่เรียน : 425
1.นางสมบูรณ์ เพียรกสิกรรม
2.นางสาวนุชนารถ พรมโท
3.นางสาวอารียา นุชอนงค์
20 14
2 A-math
สถานที่เรียน : 236
1.นายทวีทรัพย์ ทรัพย์สุดาวงศ์
25 24
3 All of Sports
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายรัฐพนธ์ เทียนชัย
2.นายอนุชิต อมตสกุล
80 94
4 Anything English
สถานที่เรียน : 131
1.Mr.GARETH COURT
2.นายอธิวัฒน์ เพ็งมาก
50 15
5 APPLICATION ที่ฉันใช้
สถานที่เรียน : 231
1.นายจิรัต ทิพย์ประเสริฐ
25 0
6 Art for life
สถานที่เรียน : 515
1.นางสาวรัชดา น้อยสุวรรณ
30 28
7 Best Photos with English Caption
สถานที่เรียน : 141
1.นางสาวรุจิภา บุญศรี
25 9
8 Card Game Card Jai
สถานที่เรียน : 425
1.นางสาวศรีสราลัย พรมทัตร์
2.นางสาวสุธิดา โสมภีร์
50 50
9 Chess club
สถานที่เรียน : 134
1.Mr.JEROME SALADA
30 7
10 Crafts and Talks
สถานที่เรียน : 233
1.Ms.JOAN ARZAGON
26 4
11 creator สติ๊กเกอร์ไลน์
สถานที่เรียน : 534
1.นางสาวปิยธิดา เพ็ชรงาม
2.นางสาวภูสุตา โสไกร
3.นางสาวสุวรรณี ราชวงค์
45 45
12 Fantastic Books and Where to Find Them
สถานที่เรียน : 123
1.Ms.JENNY CASTRO
25 11
13 Free Talk
สถานที่เรียน : 235
1.MR.JIENNER OLAT
25 24
14 Funny English
สถานที่เรียน : 134
1.นายพีรภัทร เมืองกลั่น
25 18
15 History in Film
สถานที่เรียน : 252
1.นางปรารถนา จันดาบุตร
2.นายอัครวัฒน์ ยอแสง
25 22
16 JK Up 2 U
สถานที่เรียน : 544
1.นางสาวกมลทิพย์ เอี่ยมโซ้
2.นางสาวชมพูนุท บุบผะศิริ
50 48
17 Kopan
สถานที่เรียน : 543
1.นางสาวจินดารัตน์ ยิ้มเจริญ
2.นางสาวอัจฉรา เชิดฉาย
50 58
18 Learning AI
สถานที่เรียน : 531
1.นางสาวสุภาพร บุญช่วย
2.นายรัตนชัย แม้นพรหม
42 29
19 Linguistic Rhythm Club
สถานที่เรียน : 223
1.Ms. Rosemarie Mapanoo Mance
30 0
20 Listen to English song
สถานที่เรียน : 121
1.นางสาวเจนจิรา โงนมะณี
2.นางสาวศิรินธร พุทธโม
50 49
21 Math Art
สถานที่เรียน : 222
1.นางสาวนงลักษณ์ เชื้อสาวะถี
2.นางสาวสิตานันท์ ท้าวคำลือ
50 3
22 Math Club
สถานที่เรียน : 135
1.Mr.ROLLY AGRAMON
30 0
23 Math Movies
สถานที่เรียน : 234
1.นางสาวแก้วตา เสวิกา
2.นางสาววนิดา เจตมาศ
50 23
24 Math&Games
สถานที่เรียน : 232
1.นางพนิดา นิตยา
2.นางสาวนฤมล จันทะนาม
50 39
25 Model UN club
สถานที่เรียน : 135
1.Mr.JORDAN BUTZ APA-AP
20 11
26 Netflix
สถานที่เรียน : 425
1.นายศิวกร แหยมเฟื่อง
40 40
27 Online games
สถานที่เรียน : 555
1.นางสาวปัทมา บุญมี
25 25
28 Photoshop
สถานที่เรียน : 532
1.นางสาวศิรินันท์ สนโศรก
2.นายอรรฆพร คึ้มยะราช
50 48
29 Physics - chemistry tutor
สถานที่เรียน : 331
1.นางสาวจุฬาลักษณ์ อมตสกุล
2.นางสาวรุ่งนภา เนตรกระจ่าง
50 15
30 Rubik’s cube
สถานที่เรียน : 233
1.นางสาวชุติมาศ วีระเดชพิพัฒน์
2.นางสาวสุกัญญา ชูเกียรติ
50 23
31 science kid
สถานที่เรียน : 334
1.นางสาวธัญมน พิมพ์ดีด
2.นางสาววันทนา ปั่นกรวด
50 0
32 Spelling Bee
สถานที่เรียน : 133
1.Mr.TOBIAS JOHANSSON
2.นางสาวพัชรินทร์ พิมพบุตร
50 12
33 SRT-Vlogger's Club (featuring: Travels and school activities)
สถานที่เรียน : 132
1.Mr.JOSEPH REY CERNAL
25 15
34 Tell me your secret!
สถานที่เรียน : 124
1.Ms.DONA MARCOS
2.นางสาวปณิตา แซ่เจีย
50 20
35 The best singer(นักร้องเสียงเพราะ)
สถานที่เรียน : ม.3/10 ( 542)
1.นางสาวภัคชนัญ ดาพันธ์
2.นางสาวสิรินทิพย์ สุขประเสริฐ
50 51
36 The Talking Titans
สถานที่เรียน : 222
1.Ms.CLAIRE IRISH SARGENTO
25 0
37 Tiktok cover dance
สถานที่เรียน : 155
1.นายศักดิ์ชัย โชคบัณฑิต
25 25
38 Who am I? เพราะฉันเป็นฉัน
สถานที่เรียน : ซุ้มเงินฉ่ำ
1.นางปาริชาติ กลิ่นทอง
2.นางสาวธนวรรณ วงษ์สวรรค์
50 5
39 Wood toys
สถานที่เรียน : 236
1.นางสาวขนิษฐา น้อยบุดดี
2.นางสาวสุนิสา แช่มชื่น
50 19
40 กลองจีน เชิดสิงโต
สถานที่เรียน : หน้าห้องกลองจีน
1.นายคณิน ประสพสมบัติ
100 47
41 กองลูกเสือพิเศษ
สถานที่เรียน : ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.นางสาววัจณีย์ ทัวะนาพญา
2.นายชนายุส มหา
50 50
42 การถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 552
1.นายวิชาพร วงษา
25 25
43 การแสดงโนราห์ภาคใต้ กับ วิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 353
1.นางสุธารัตน์ ศรีวาลัย
2.นายพลภัทร์ ศรีวาลัย
30 11
44 เกมคำคมภาษาไทย
สถานที่เรียน : 244
1.นางจรรยวรรณ ศรีฉายา
2.นายมานะชัย ชัยชนะ
50 50
45 คลินิกภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ม.1
สถานที่เรียน : 242
หมายเหตุ : นักเรียนที่มีความบกพร่องการอ่าน การเขียน ม.1
1.นางสาวดาราวรรณ แสงคำ
2.นางสาวสาริณี สุมิ่งสาลี
- - - - - 25 20
46 คลินิกภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ม.2
สถานที่เรียน : 242
หมายเหตุ : นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน ม.2
1.นางสาวทิพย์มณี สีหาบุตร
2.นางสาวภูรดา ทัศนเวช
- - - - - 25 2
47 คลินิภาษาเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน ม.3
สถานที่เรียน : 243
หมายเหตุ : นักเรียนที่มีความบกพร่องการอ่าน การเขียน ม.3
1.นางสาวกฤษฎาพร ใจไหว
- - - - - 25 0
48 โครงงานธุรกิจ
สถานที่เรียน : 421
1.นางสาวประภัสสร สารจันทร์
2.นางสาวศิริรัตน์ กลัดปิ่น
50 48
49 ชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 524
1.นายฐิฏิภัทร์ เดชพิพัฒน์วรกุล
48 48
50 ใช้ภาษาไทยให้ปัง อ่าน เขียน ฟัง ผ่าน TikTok
สถานที่เรียน : 245
1.นางสาวพรทิพย์ เพ็ชรตระกูล
25 21
51 ซินจ่าวก๊ากบั่น
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อาคาร 1 ชั้น 4)
1.นางสาวสรัญญา สินศิริ
2.นางสาวอินทิรา โสชารี
50 19
52 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : -
1.นางสาววาสนา สาระจันทร์
25 27
53 ดนตรีสากล srt music
สถานที่เรียน : ห้องซ้อมดนตรี srt music
1.นายธนากร สังข์แป้น
40 38
54 ตัวเลขร้อยล้าน
สถานที่เรียน : 426
1.นางฉัตรปวีณ์ ญาณทัศนกิจ
2.นางสาววัชรี ศรีบุญรัตน์
3.นางสาวศิริพันธุ์ มัครา
50 4
55 ท่องโลกกว้าง
สถานที่เรียน : 421
1.นางสาวพรทิพย์ อันสีเมือง
25 25
56 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
1.นางศศินันท์ กาญจนอุดมการ
2.นายสหรัฐ ยกย่อง
50 49
57 นัก(บิณฑบาต)น้อย
สถานที่เรียน : 252
1.นางสาวสุรีพร ไชยฮัง
2.นายวสันต์ ภายไธสง
50 18
58 นักประดิษฐ์ดิจิทัล
สถานที่เรียน : 522
1.นายฐิฏิภัทร์ เดชพิพัฒน์วรกุล
2.นายวรกิตติ์ กำแพงเมือง
43 43
59 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
สถานที่เรียน : 341
1.นางสาวเยาวเรศว์ อุปนันท์
2.นางสาววิชญานี เรืองสวัสดิ์
50 12
60 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : 513
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.1 - 4
1.นางสาวณภัค ยติกุลเกยูร
- - 25 34
61 แนะแนวสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 221 (แนะแนว)
1.นางวันวิษา ฦาชา
25 31
62 บุคลิกภาพสร้างได้
สถานที่เรียน : ซุ้มเงินฉ่ำ
1.นางสาวกัญจน์ณิชา สุภาวิตา
2.นางสาวนิราวรรณ ศรีสุพรรณ์
50 31
63 ประชาสัมพันธ์
สถานที่เรียน : 246
1.นางสาวสุกัญญา ประเสริฐศรี
25 25
64 เปิดโลกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สถานที่เรียน : 245
1.นางสาวโสภา กันทรารมณ์
2.นายสิริชัย สุขเจริญ
50 4
65 โปเกมอนคลับ (Pokemon Club)
สถานที่เรียน : 351
1.นางสาวปวีนันทร์ รังแก้ว
2.นายอานนท์ มีซอง
50 51
66 พัฒนาความเป็นเลิศทักษะการใช้ภาษาไทย
สถานที่เรียน : 243
1.นางสาววรวรรณ สุพรรณสมบูรณ์
50 9
67 เพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.ต้น)
สถานที่เรียน : 221
1.นางสาวบุษราคัม รักพวก
25 25
68 เพื่อนที่ปรึกษา YC (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : แนะแนว (221)
1.นายชลชาติ สร้อยทอง
25 25
69 ฟิสิกส์ขั้นสูง
สถานที่เรียน : 354
1.นายจอม โสสว่าง
25 25
70 ภาพยนตร์สะท้อนสังคม
สถานที่เรียน : ห้องsmart (ห้อง115)
1.นางสาวสายสุดา เฟื่องพายัพ
2.นางสาวสุุดารัตน์ คงแก้ว
50 45
71 มองชีวิตพินิจผ่านฟิล์ม
สถานที่เรียน : ห้องจริยศึกษา 151-152
1.นางสาวปริยากร พรหมรักษ์
2.นางสาวศิรประภา นาคฤทธิ์
50 35
72 มาร์เชียลอาตส์
สถานที่เรียน : ใต้อัฒจันทร์ฝั่งหอพระ
1.นางสาวศิริพร สิทธิกูล
20 16
73 มารยาทงามตามวิถีไทย
สถานที่เรียน : 253
1.นางบุญกาล สุนทร
2.นางสาวหฤทัย ราชโนนเขวา
50 3
74 ยังไง[เล่า]
สถานที่เรียน : 253
1.นางสาวชุลี ขันตีต่อ
2.นางสาวมาลีนา วงษ์ยอด
50 28
75 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวพิราลักษณ์ ทองนพรัตน์
2.นางสาววรรณิสา บินสัน
50 36
76 รักษาดินแดน
สถานที่เรียน : หน้าอัฒจันทร์สีแดง
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ปลาย (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีเท่านั้น)
1.นายวิชาญ เต็งรำพึง
2.ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ ปัจจารักษ์
- - - 400 348
77 เรียนรู้กับครูวัดผล
สถานที่เรียน : วิชาการ
1.นางสาวจันทร์เพ็ญ รัตนเบญจะ
2.นางสาวนฤมล สุจิระวงศ์
50 6
78 เรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัว
สถานที่เรียน : 343
1.นางกรรณิการ์ ผึ้งน้อย
2.นางสาวศิริมา จึงรัตนะประเสริฐ
50 5
79 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1.นางสาวศิวิลัย สำเภา
50 57
80 วัฒนธรรมจีนน่ารู้1
สถานที่เรียน : 545
1.นางจุฑามาศ พลค้อ
2.นางสาวสุภาณี รักษาสุข
50 16
81 วัฒนธรรมจีนน่ารู้2
สถานที่เรียน : 545
1.นางสาวหฤทัย แซ่จง
25 16
82 วิทยาศาสตร์กับ ROV
สถานที่เรียน : 344
1.นางสาวจุฑาทิพย์ นิ่มเชียง
2.นายณัฐวัฎ ยานสาร
50 52
83 ศิลปสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 515
1.นางสาวญาณิน เหลาธรรม
20 20
84 ส่งเสริมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
สถานที่เรียน : ห้องโสตทัศนศึกษา
1.นายนิพนธ์ สติภา
25 15
85 สนุกกับภาษาศาสตร์ Linguistics for Fun
สถานที่เรียน : 142
1.นางจุรีย์ ถมยา
2.นายทศวรรษ แซ่จึง
50 12
86 สนุกกับภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : 256
1.นางพนารัตน์ กู่สุดใจ
2.นางสุนารี สาโรวาท
50 6
87 สร้างสรรค์ผลงานด้วย 3D Printer
สถานที่เรียน : ห้อง AI1
1.นางสาวเจนจิรา ยุบลพันธุ์
2.นางสาวนัชฌา ซาลิมี
40 39
88 โสตฯศึกษา
สถานที่เรียน : โสตทัศนูปกรณ์
1.นายสมเกียรติ ซิวประโคน
2.นายสุรพงศ์ วงษ์นนท์
30 32
89 หนุ่มหล่อ-สาวปั้น
สถานที่เรียน : 515
1.นางสาวปาริชาติ ชูทรัพย์
2.นางสาวรุจิรา ประฐม
25 20
90 หมากกระดาน
สถานที่เรียน : 235
1.นางสาวศยามล ศิลาพจน์
2.นายพิศิษฐ์พงศ์ ดีวรัตน์
40 37
91 อาสาพยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพละใต้อัฒจันทร์สีเหลือง
1.นางสาวชนัญญา สิริทิวากร
2.นางอาวรณ์ สายฉลาด
50 50